Gyakran Ismételt Kérdések

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) előírja, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya alá nem tartozó vállalkozások fogyasztóvédelmi referenst kötelesek foglalkoztatni.

Melyek a fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatására kötelezett vállalkozások?

Ide tartozik minden olyan magyarországi vállalkozás, amely

 • önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében a fogyasztó részére árut ad el, árut használatba ad, egyéb módon rendelkezésre bocsát vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikációt, ajánlatot tesz és
 • összes foglalkoztatotti létszáma meghaladja a 250 főt, vagy éves nettó árbevétele meghaladja az 50 millió eurónak, vagy mérlegfőösszege meghaladja a 43 millió eurónak megfelelő forintösszeget.
Mely hatóság ellenőrzi ezt a törvényi kötelezettséget?
 • A fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatására vonatkozó rendelkezések betartását a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi és eljár azok megsértése esetén.
Melyek a fogyasztóvédelmi referens feladatai?

Az Fgytv. általánosságban határozza meg a fogyasztóvédelmi referens feladatait, ezek:

 • a vállalkozás fogyasztókat érintő tevékenységének figyelemmel kísérése,
 • a vállalkozás alkalmazottai részére fogyasztóvédelmi tárgyú oktatás, képzés szervezése,
 • a fogyasztóvédelmi hatósággal, békéltető testületekkel, valamint egyéb, fogyasztóvédelmi feladatokat (pl. MNB, NHH) is ellátó állami szervekkel való kapcsolattartás.

Az Fgytv. alapján tehát a referensnek nem feladata az egyedi fogyasztói panaszok intézése vagy a fogyasztókkal való bármilyen más kapcsolattartás (pl. ügyfélszolgálat), illetve az, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság vállalkozással szembeni eljárása során a vállalkozást képviselje. Llehetőség van arra, hogy a fogyasztóvédelmi referens ezeket a feladatokat is ellássa, ha a munkáltatója így rendelkezik.

Ki lehet fogyasztóvédelmi referens?
 • Fogyasztóvédelmi referens csak természetes személy lehet, aki rendelkezik fogyasztóvédelmi referensi képesítéssel. A fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatható munkaviszonyban vagy megbízási szerződéssel.
 • Ha a referenst munkaviszonyban foglalkoztatják, más munkakört is elláthat, tehát már a vállalkozás alkalmazásban álló munkavállaló is lehet referens, ha megszerezte a képesítést. Megbízási szerződés csak természetes személlyel köthető, jogi személy nem bízható meg a fogyasztóvédelmi referensi feladatok ellátásával.
Mi a fogyasztóvédelmi referens képzés tartalma?
 • Az Fgytv. szerint a képzés időtartama 100 óra, amelyet az Fgytv. mellékletében meghatározott témakörökben kell megtartani. 
 • Az órák 10 %-ában gyakorlati oktatásra kerül sor. órák.
 • A képzésben részt vevő köteles az órákon személyesen megjelenni, az órák 10 %-ának mulasztása esetén a képzést meg kell ismételni.
 • A képzést írásbeli és szóbeli vizsga követi. A vizsgafeladatokat a szervező állítja össze. A vizsgabizottság a szervező által felkért három tagból áll. 
 • A vizsga eredményes teljesítéséről a szervező képesítési bizonyítványt állít ki, amely tartalmazza a képzésben részt vevő által elvégzett szakirányt.
Hány fogyasztóvédelmi referenst kell a vállalkozásnak foglalkoztatnia?
 • A fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatására köteles vállalkozás legalább egy fogyasztóvédelmi referenst köteles foglalkoztatni minden olyan megyében, ahol székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén kiskereskedelmi tevékenységet folytat, továbbá közszolgáltatási tevékenységet folytató, valamint törvény alapján ügyfélszolgálat működtetésére kötelezett vállalkozás esetén ügyfélszolgálattal rendelkezik..
 • Egy személy nem láthat el több megye vonatkozásában fogyasztóvédelmi referensi tevékenységet.
 • A fogyasztóvédelmi referenst azon legnagyobb népességszámú településen kell foglalkoztatni, ahol a vállalkozás székhellyel, telephellyel, fiókteleppel vagy ügyfélszolgálattal rendelkezik.
Ki szervezhet fogyasztóvédelmi referens képzést?
 • Fogyasztóvédelmi referens hatósági jellegű képzést olyan gazdasági társaság vagy egyéni cég szervezhet (a továbbiakban: szervező), amely a képzés céljának megfelelő oktatási anyaggal, tanulmányi és vizsgaszabályzattal, továbbá szükséges létszámú oktatóval, illetve infrastruktúrával rendelkezik. 
 • Fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatására köteles vállalkozás a fogyasztóvédelmi referens hatósági jellegű képzést nem szervezhet.
Melyek a fogyasztóvédelmi referens hatósági jellegű képzés megkezdésének feltételei?
 • Fogyasztóvédelmi referens képzésre az személy vehető fel, aki legalább középfokú végzettséggel rendelkezik, valamint a képzés megkezdéséhez szükséges feltételeket teljesítette. 
 • A képzés megkezdéséhez szükséges feltétel, a képzésre a meghatározott formában (jelentkezési lap) történő jelentkezés és a képzési díj megfizetése.
Mi történik attól, ha a fogyasztóvédelmi referens távozik a cégtől?
 • A fogyasztóvédelmi referens köteles tájékoztatni a fogyasztóvédelmi hatóságot a foglalkoztatásával kapcsolatos adatokról (név, a képesítési bizonyítvány kiállításának dátuma és sorszáma, a foglalkoztatás kezdő időpontja), valamint az adatokban beállt változásról, 8 napon belül.
 • A vállalkozás köteles intézkedni új fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatásáról (munkatársa fogyasztóvédelmi referensi képzéséről).